โครงการฝายบ้านด่าน 1 และโครงการฝายบ้านด่าน 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง