ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ย้ายฐานปฏิบัติการ บก.มว.สท.ที่ 1และหมู่สท. ที่ 1 ร้อย.สท.อโณทัย

113
670318-03