ผู้บังคับบัญชา

พลโท ศานติ ศกุนตนาค

แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผอ.รมน.ภาค ๔

 

พลตรี ไพศาล หนูสังข์

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๑)

พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๒)

พลตรี กรกฎ ภู่โชติ

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๓)

พลตรี เกรียงศักดิ์ วัฒนเกริก

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๔)

พลตำรวจตรี ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (ตร.)

พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.