การให้ที่พักพิง หรือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ก่อเหตุรุนแรง มีความผิด ตามกฎหมายอาญา มาตรา 189

27650

        ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 ผู้ใด ช่วยผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้กระทำ ความผิด หรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด อันมิใช่ความผิดลหุโทษ เพื่อไม่ให้ต้องโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้น โดยซ่อนเร้น หรือโดยช่วยผู้นั้นด้วยประการใด เพื่อไม่ให้ถูกจับกุม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

        โดยความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189 นั้น ต้องเป็นการ  ช่วยผู้กระทำผิด คือ ช่วยผู้ที่ได้กระทำความผิดอาญาที่ไม่ได้กระทำความผิดลหุโทษ ช่วยผู้ต้องหาว่ากระทำความผิด คือ ช่วยผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาถูก เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีอาญาแล้ว ในคดีที่ไม่ใช่การกระทำความผิดลหุโทษ โดยให้พำนักแก่ผู้นั้น โดยช่อนเร้น หรือโดยช่วยนั้นด้วยประการใดๆ

        โดยผู้ที่ช่วยนั้น ต้องมีเจตนา คือรู้หรือควรรู้ว่าบุคคลนั้น เป็นผู้กระทำ ความผิดหรือ รู้ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ต้องหากระทำความผิด และมีมูลเหตุจูงใจเพื่อไม่ให้ต้องโทษ หรือเพื่อไม่ให้ถูกจับกุม

บทยกเว้นโทษ

การกระทำเพื่อช่วยบิดามารดา บุตร สามีหรือภริยาของผู้กระทำ ศาลจะไม่ลงโทษก็ได้ ตาม ป.อาญา มาตรา 193

กระทำด้วยความจำเป็น เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ ตาม ป.อาญา มาตรา 67 (1)

การให้ที่พักพิงหรือสนับสนุนช่วยเหลือผู้ก่อเหตุรุนแรงมีความผิดตามกฎหมายอาญา  มาตรา189

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า