“สมัครสมานสามัคคี สร้างสรรค์ความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

18013

          ทหารพราน 49 พร้อมผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคให้กับคนในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บ้านยาเด๊ะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 โดย สิบตรี ธนวัต ทรัพย์สมบูรณ์ เป็นผู้แทน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4908 และกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วย พร้อมด้วย หน่วยงานส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกัน สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และช่วยกักเก็บน้ำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำใช้ในการอุปโภคและทำการเกษตรได้ตลอดปี อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องวิกฤติการขาดแคลนน้ำของชุมชนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า