ประวัติ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

ข้อมูลประวัติหน่วย

     ตามที่เกิดปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และรัฐบาลได้ประกาศใช้ นโยบายเสริมสร้างสันติสุข ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 68/2547 ลง 24 มีนาคม 2547 และ ได้มีการจัดตั้ง กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามคำสั่ง สำนักนายยกรัฐมนตรีที่ 69/2547 ลง 24 มีนาคม 2547 ซึ่งในขั้นต้นนั้นได้ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นผู้ควบคุมดำเนินการ เพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความมั่นคงในระดับที่เกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ต่อมาเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงได้มีการปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้ยกเลิกนโยบายเสริมสร้างสันติสุข ที่มีอยู่เดิมและจัดตั้ง กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน มาใช้นโยบายและแนวทางบริหารจัดการที่ได้กำหนดขึ้นมาใหม่ ให้สถานะของหน่วยเปลี่ยนแปลงเป็น กองอำนวยการเฉพาะกิจภายใน ขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรี และมีผู้อำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานตามนโยบายและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตลอดจนประสานงานกับกระทรวง ทบวง กรม กองทัพ จังหวัด และองค์กรที่เกี่ยวข้องมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะให้คุณโทษที่เป็นผลต่อข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และ บุคคลอื่นๆ ซึ่งผู้อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แต่งตั้ง หรือขอความร่วมมือจากส่วนราชการ และองค์กรต่างๆมาปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 260/2547 ลง 4 ตุลาคม 2547 เรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 261/2547 ลง 4ตุลาคม 2547 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารในกองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ

     ปัจจุบันโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้จัดตั้ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อรับผิดชอบการรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 205/2549 ลง 30 ตุลาคม 2549  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแปรสภาพมาจาก กองอำนวยการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมี พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4