ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กิจกรรมซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและเมืองเศรษฐกิจ

184
661214-22