เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยางและแบตเตอรี่ สาย ขส. ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

80
670422-01