ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหายางและแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์สาย ขส. ของ บก.กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปีงบประมาณ 2567

88
670422-02