เปิดบริการหน่วยตรวจโรค ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อนุรักษ์กำลังรบ ครอบครัว และประชาชน

196

         วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ที่ กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายอาคารหน่วยตรวจโรคค่ายลพบุรีราเมศวร์ โดยกองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุนกองพลทหารราบที่ 15 เพื่อรองรับการบริการตรวจรักษากำลังพลและครอบครัวภายในค่าย ตลอดจนพี่น้องประชาชนใกล้เคียงได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึง

          ซึ่งการก่อตั้งหน่วยตรวจโรคค่ายลพบุรีราเมศนั้น จะเปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและให้การรักษาพยาบาลภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เดิมสถานที่บริการดังกล่าวมีที่ทำการอยู่ภายในกองพันเสนารักษ์ ประกอบกับได้มีกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกของโรงพยาบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ได้มาร่วมเปิดให้บริการทางการแพทย์ด้วยนั้น ทำให้มีจำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ จากอาคารเดิมที่เปิดให้บริการภายในกองพันเสนารักษ์จึงไม่สามารถรองรับต่อกำลังพลและครอบครัวได้ จึงได้ปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่พักชั่วคราวของหน่วยงาน สร้างเป็นอาคารที่กว้างขวางขึ้นภายในค่ายลพบุรีราเมศ เปิดเป็นหน่วยตรวจโรคให้เกิดความเหมาะสมทันสมัยสะดวกต่อการให้บริการต่อไป ซึ่งก็จะครอบคลุมการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้  ห้องตรวจโรคทั่วไป ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องกายภาพบำบัด ห้องทันตกรรม ห้องแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมไปถึงห้องหัตถการแผนไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินต่อหน่วยฝึกทหารใหม่ที่จะมีการเปิดการฝึกในห้วงที่จะถึงนี้อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า