เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (P๖๕๐๒๐๐๐๖๑๑๓)

150
650206-002