จัดหาวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.๔1 และ นขต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

213
660905-02