จัดหาวัสดุสำหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.๔1 และ นขต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

31
660905-02