ขออนุมัติแนวทางติดตามความก้าวหน้าในการซื้อการจ้างพัสดุ สนับสนุนหน่วยตามแผนงาน/โครงการ

105