ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง กิจกรรม ซักซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและเมืองเศรษฐกิจ

132

ตารางแสดงวงเงิน กำหนดราคากลาง บก.06