ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร

237
670219-03