แม่ทัพน้อยที่ 4 พบปะสมาชิกชมรมผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จชต.

73

         วันนี้ (24 เมษายน 2567) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า /ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองอีฎิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1445 และร่วมประชุมสันติสุขผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ชุด 66/23 โดยมี นาวาอากาศตรี สนั่น กัณหาชาติ ประธานมูลนิธิปูลังกำปงฯ, นายบรอเฮ็ง ดอมะ นายกเทศมนตรีตำบลเตราะบอน, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำศาสนา, สมาชิกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ทั้ง 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีฯ

           พลโท ปราโมทย์ พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 ได้กล่าวพบปะว่า “ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องมุสลิมในการเฉลิมฉลองฮารีรายออีฎิ้ลฟิตริและห้วงเดือนฎอน ฮ.ศ. 1445 ที่ได้ประกอบศาสนากิจได้อย่างเต็มที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปประกอบศาสนากิจของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามตลอดห้วงทั้งเดือนรอมฎอน ผ่านไปด้วยดี สำหรับการจัดกิจกรรมของมูลนิธิปูลังกำปงฯ เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่า หลาย ๆ คนต้องการที่จะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเจริญโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือ จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยนช์ส่วนรวมโดยตรงทั้งการใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต การส่งเสริมการทำธุรกิจกับภาคประชาสังคมล้วนแค่เป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้พี่น้องประชาชนได้มีศักยภาพที่สมบูรณ์ขึ้น”

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางมูลนิธิปูลังกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับเทศบาลตำบลเตราะบอน จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองอีฎิัลฟิตริ ฮ.ศ.1445 และประชุมสมาชิกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชายแดนใต้ ชุด 66/23 และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกลุ่มสมาชิกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชายแดนใต้ ชุด 66/23 สังกัดต่างๆ ทบทวน พันธะสัญญาที่รัฐบาลเคยมีต่อสมาชิกตามนโยบาย และเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งองค์กร “สมัชชาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชายแดนใต้ 66/23” เป็นองค์กรประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (ผู้ให้พันธะสัญญา) กับสมาชิกทุกกลุ่มสังกัด (ผู้เสนอข้อเรียกร้อง) ตลอดจนเพื่อการแสดงเจตนาให้มี “เวทีสมัชชาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยชายแดนใต้” เป็นการเฉพาะ เป็นสื่อสะท้อนปัญหาของสมาชิก เป็นเวทีปรึกษาหารือและร่วมกันเสนอแนวทางสร้างสันติสุข การพัฒนาคุณภาพของประชาชน ความมั่นคงทางอาหาร อาชีพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแสะสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่อยู่อาศัยต่อไป

          สำหรับมูลนิธิปูลังกำปงเพื่อสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีชื่อย่อว่า “มูลนิธิปูลังกำปง “ก่อตั้งขึ้นจากบุคคลทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยด้วย ซึ่งการดำเนินงานได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการ สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อสร้างความอยู่ดี กินดี และสันติสุขให้กับประชาชน ด้วยสถานการณ์ความรุนแรง ทำให้ภาครัฐและผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ไม่ได้พัฒนาสัมพันธ์กันเป็นเวลาที่ยาวนาน มูลนิธิฯ จึงเป็นองค์กรกลางในการนำผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ประกอบด้วย พรรคบีเอ็นพีพี พรรคพูโล พรรคบีอาร์เอ็น (เก่าและใหม่) พรรคมูจาฮิดินอิสลามปัตตานี ได้พัฒนาสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะพูดคุยสันติภาพคณะที่ 3 ในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ภายหลังที่กลับเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยแล้ว และการรับทราบนโยบายของภาครัฐ ที่มีต่อผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางในความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า