ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาวัสดุสำหรับการสร้าง และปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ บก.ควบคุม สุริโยทัย และ นขต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

189
670304-02