รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกิจกรรม “20 ปี ย้อนอดีต ทบทวนปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคตชายแดนใต้” ผนึกกำลังทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาทั่วถึงครอบคลุมทุกมิติ ตามกระบวนการยุติธรรม

186

          เมื่อวันที่ (4 มีนาคม 2567) เวลา 09.30 น. ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกิจกรรมเสวนา “20 ปี ย้อนอดีต ทบทวนปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคตชายแดนใต้” ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำเนินการจัดกิจกรรมฯ  ณ ห้องน้ำพราว 1 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี โดยมีนายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)  ร่วมพบปะและกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ,  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ,ผู้แทนปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 250 คน

          โดย ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุว่า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีการรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรค ของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำมาปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอแนะต่างๆ สู่แนวทางแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดกว่า 20 ปี จนนำไปสู่การอำนวยความเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย์ที่นับเป็นเป้าหมายสุดท้ายของรัฐบาล คือ “คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนจะต้องดีขึ้น”

          สำหรับภายในกิจกรรมมีการเสวนา “20 ปี ย้อนอดีต ทบทวนปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคตชายแดนใต้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต” ตลอดจนกิจกรรม Workshop เพื่อร่วมกันวางแผนงานกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบ

          ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานพัฒนาภารกิจที่สำคัญตามกฎหมาย โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนฯ” เน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”  จึงได้กำหนดให้มีกิจกรรมเสวนา ฯ ครั้งนี้ขึ้น เพื่อย้อนอดีต ทบทวนปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคตชายแดนใต้ ได้ร่วมกันบูรณาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ให้ข้อคิดเห็นและสรุปบทเรียนการดำเนินงานในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จะต้องนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภาครัฐจะต้องเป็นที่พึ่งพาของประชาชน ทั่วถึง รวดเร็ว จริงใจ ต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า