เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วัสดุสำหรับการสร้าง และปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ บก.ควบคุม สุริโยทัย และ นขต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

202
670304-01