ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักกำลังพล เริงเร่า 1-8 (1,881,200.00บาท)

309

660721-015