เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ของ บก.กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ประจำปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 2 ไตรมาส 4 (ห้วง ก.ค. – ก.ย. 66) ครั้งที่ 2 (3,700,000.00บาท)

214

660721-014