เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

163
ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (1.3.2)