เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

113
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(1