เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

97
ประกาศแผนจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงปฏิบัติ