ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดหาวัสดุสาหรับการสร้างและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ของ ฉก.ทพ.๔3 และ นขต. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๖

198
660831-03