เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงกิจกรรมบูรณาการ ๓ ฝ่าย ในการ ลาดตระเวนทางน้ำตามแนวลำน้ำชายแดนไทย-มาเลเซีย(๑.๓.๔)

123
670206-07