จัดซื้อน้้ามันเชื้อเพลิงของ ศสว. งวดที่ ๒ ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ของ ศสว.

187
660803-02