โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ(กิจกรรมขยายการเลี้ยงแพะนม)จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา
โครงการฝายบ้านเหมืองแร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเหมืองแร่ หมู่ที่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
โครงการฝายทดน้ำคลองปุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปาตาลิมา หมู่ที่ 7 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านจาเราะปูโงะ จังหวัดยะลา
โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 จังหวัดยะลา
โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านวังพญา – ท่าธง จังหวัดยะลา
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา