แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องประชาชน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

92

          พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปยังประชาชนเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามของคนไทย อีกทั้งยังเป็น “วันผู้สูงอายุ” และ “วันครอบครัว” อีกด้วย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ที่ไม่เหมือนพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศไทย คือ มีความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ชัดเจน งดงาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริม ประเพณีอันดีงามของทุกเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ในการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา ในห้วงรอมฎอนที่ผ่านมา และต่อเนื่องจนถึงเทศกาลสงกรานต์

          ในปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ที่จะมีการจัดกิจกรรมในห้วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ หรือเล่นน้ำสงกรานต์ ร่วมกันด้วยความสนุกสนาน และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยและผู้ที่เดินทางสัญจรท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่งดงาม และส่งเสริมให้เทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่นทั่วทุกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรา

สุขสันต์วันสงกรานต์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า