“ทหารพราน 44” ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่ ช่วยกันกำกับดูแล “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบฯ” เพื่อการขยายผล และต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนในอนาคต

97

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลของหน่วยในส่วนของ “ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ” ร่วมกับ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่ในการดำเนินงานด้านเกษตรชุมชนแบบฟื้นฟู ภายใต้ “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” (แบบขยายผล) โดยใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน/นักเรียนในการศึกษา และพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืนในอนาคต โดยได้ดำเนินการฯ ณ แปลงเกษตรฯ โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง บ้านป่าทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า