ทหารพราน 48 บริการตัดผมฟรี ให้กับน้อง ๆ นักเรียน ตามโครงการ “เกศา สานใจ”

52

          เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 โดย พันตรี นพดล ศรีขวัญช่วย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานกองหนุน นำกำลังพลชุดเสริมสร้างความเข้าใจ เข้าพบปะพูดคุย พัฒนาสัมพันธ์กับครูและนักเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง หมู่ที่ 1 บ้านเจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส พร้อมบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน ตามโครงการ “เกศาสานใจ” เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหาร คณะครู และนักเรียน

          สำหรับโครงการ “เกศาสานใจ เชื่อมรัก – สานสัมพันธ์” จัดขึ้นโดยการออกให้บริการตัดผมเคลื่อนที่ให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน ทั้งนี้เป็นนโยบายของกองทัพบกที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาสตามศักยภาพของหน่วยที่สามารถปฏิบัติได้

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า