แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมมอบนโยบายขับเคลื่อนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ ย้ำการปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขพี่น้องประชาชนในพื้นที่ปลายด้ามขวานให้เกิดผาสุข นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

279

          วันนี้ (13 มีนาคม 2566) เวลา 14.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมเป็นประธาน มอบนโยบายในการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี พลโท อุทิศ อนันตนานนท์ แม่ทัพน้อยภาคที่ 4 , พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พลตำรวจตรี เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และหัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอ, ปลัดอำเภอ, กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะลา ร่วมรับมอบนโยบายฯ

         โดย พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ย้ำว่าผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นกำลังสำคัญและเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลปกป้องประชาชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้นโยบายสำคัญเร่งด่วน คือการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตัดวงจรผู้เสพ ผู้ค้ายาเสพติดทุกพื้นที่ภาคใต้ด้วยการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วน ทั้งการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายและการบำบัดฟื้นฟูรักษา โดยใช้สภาประชาธิปไตยตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดควบคู่แนวทางการบำบัด Camp 35 ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการชุมชนบำบัดยาเสพติด (CBTx) พร้อมย้ำว่าให้ชุมชนมีการเสริมสร้างการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและต้านยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ได้สร้างความสามัคคี รักการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมบทบาทกลุ่มสตรีที่มีความสามารถให้ผู้นำชุมชน รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนผลักดันให้กลุ่มสตรีได้แสดงศักยภาพผ่านสื่อต่างๆ สามารถสร้างรายได้แก่ครอบครัวอย่างยั่งยืน กำชับขอความร่วมมือผู้นำท้องที่ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตา รู้ความเคลื่อนไหวของคนในหมู่บ้าน ควบคู่กับการขับเคลื่อนชุดคุ้มครองตำบลให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา กำกับดูแลพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเชิงรับ และสนับสนุนภารกิจเชิงรุก หมั่นฝึกซ้อมให้มีความเข้มแข็งหากได้รับการประสานจากหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์กับมวลชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เร่งสำรวจติดตามข้อมูลประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการรับสิทธิตามโครงการต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิทุกคน ส่วนเดือนรอมฎอนของพี่น้องไทยมุสลิม และสงกรานต์ปีใหม่ของพี่น้องไทยพุทธ ขอให้เป็นเดือนแห่งความประเสริฐ แห่งความสุข และมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามา ปราศจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

         โอกาสนี้ นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า  การประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการครั้งนี้ เป็นการพบปะแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อรับทราบแนวทางการทำงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ ย้ำสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความใกล้ชิดกับประชาชน และยังเป็นกลไกที่สำคัญของรัฐ เป็นบุคคลในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับราษฎรในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย และแนวนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในการเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีหน้าที่ระงับปัญหาความขัดแย้งในท้องที่ อีกทั้งมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎร เพื่อนำเสนอต่อส่วนราชการมุ่งเน้นให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า