หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 นำกำลังพล ซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย)


     วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2561) ที่ 09.30 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร บ้านบือจ๊ะ ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ร้อยเอก อนุเทพ  จิตณรงค์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4904 หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้ จ่าสิบโท จักรินทร์  ทัพภา รองผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4904 และ จ่าสิบตรี สิทธิชัย  บุญคง หัวหน้าชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือนที่ 492 พร้อมด้วย กำลังพลชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือน ร่วมกับ หัวหน้าราชการทุกภาคส่วน ทำการซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) พร้อมอุปกรณ์จริง “ภายใต้โครงการ กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน” โดยจัดตั้งที่ทำการให้ความช่วยเหลือ ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมเต็มที่ มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที ลดการสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินต่อไป      จากผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า