เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการการขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ ฉก.ทพ.๔๕ ประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)(P๖๓๐๘๐๐๑๗๕๔๑)

676

630818-011

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.