เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดหาวัสดุสำหรับปรับปรุงด่านตรวจเกาะหม้อแกงของ ฉก.ทพ.๔๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)(P๖๓๐๘๐๐๑๗๕๓๙)

674

630818-010

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.