เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างซ่อมบํารุงและเพิ่มความสูงฉากหลังสนามยิงปืน ค่ายสิรินธร ( 2,412,800.00 บาท )

451
650704-002