ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๓๘ เครื่อง งบอำนวยการและบริหาร รายการจ้างซ่อม สป.ในท้องถิ่น สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

291
640724-004

ฉก.อโณทัย