ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารหมายเลข ๗๑ (โรงนอนทหาร) ชั้นบนด้านซ้าย และห้องสุขา กกศ./หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศสว.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

793

630723-003