ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจัดหาเครื่องแต่งกายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. และ นขต.ประจำปีงบประมาณ 2564 (7,754,376.00)

716

สกบ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.