ปรับปรุงอาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้ (Knock Down)

431
ตารางแสดงวงเงิน Knock down บก.01 ลง 24 ส.ค.65