ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในค่ายสิรินธร หน่วยงานเจ้าของโครงการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๓๔,๗๐๐.๐๐ บาท

461
640811-006

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.