ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างผลิตสื่อโทรทัศน์ ( P๖๔๐๘๐๐๑๔๘๖๕ )( ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

333
640811-005

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.