ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างขุดทำบ่อ ( P๖๔๐๘๐๐๑๔๖๖๙ )( ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

218
640811-004

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.