ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างทำรูปเล่มสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ ( P๖๔๐๘๐๐๑๔๗๕๙ )( ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

204
640811-003

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.