ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจ้างจัดทำรูปเล่มบทเรียนจากการจบประจำปี ๒๕๖๔ ( P๖๔๐๘๐๐๑๔๗๑๐ )( ๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท )

250
640811-002

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.