ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการซื้อชุดเยี่ยมประชาชน ( P๖๔๐๘๐๐๑๔๖๑๓ )( ๘,๙๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท )

190
640811-001

กอ.รมน.ภาค ๔ สน.