ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๓๘ เครื่อง งบอำนวยการและบริหารงาน รายการจ้างซ่อมสป. ในท้องถิ่น สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๐,๐๐๐-บาท

156
640829-004

ฉก.อโณทัย