ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส. (รถจักรยานยนต์) จำนวน ๒๕ คัน งบอำนวยการและบริหารงาน รายการ จ้างซ่อม สป. ในท้องถิ่น สนับสนุนหน่วย ศกบ.อโณทัย/หน่วยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๒,๕๐๐.๐๐-บาท

139
640829-003

ฉก.อโณทัย