ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการจ้างซ่อม สป.สาย ส.การซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ รายการจ้างซ่อมเร่งด่วนของ ฉก.อโณทัย จำนวน ๘๑ เครื่อง สนับสนุนหน่วย ชุด ซบร.ส.(271,100.00)

45

640328-003

ฉก.อโณทัย