จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สป. ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 /หน่อยงานเจ้าของโครงการ หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย

396